آشنايي باُليگودندروگليوما

هدف آموزشي : آشنايي باُليگودندروگليوما)تومور عصبي مخلوط(

نوع نمونه برداري : suction biopsy

محل بيوپسي : کورتکس مغز

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

تومور نيم کره مغزي،خارج کردن تومور،تعيين نوع تومور

تشخيص پاتولوژيک:اليگودندروگليوما وميکس آستروسيتوما)اليگوآستروسيتوما(

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

تومور بافت CNSکه از سلول هاي اليگودندروگليال با هاله دور هسته و نيز سلول هاي آستروسيت با هسته کوچک در زمينه فيبريالري با دژنرسانس کيستيک تشکيل شده است.

شرح ضايعه : دو قطعه بافتي ديده مي شود.

يک قطعه از کورتکس مغز مي باشد که شامل سلول هاي آستروسيت و سلولهاي عصبي است.

قطعه بافتي ديگر که تومور مي باشد با درشت نمايي پايين از يک سري فضاهاي کيستيک خالي و يا حاوي مواد بازوفيليک تشکيل شده)دژنرسانس کيستيک(.عالوه بر آن تکثير دونوع سلول ديده مي شود:نوع اول سلول هاي آستروسيت که هسته هاي گرد و کوچک در يک زمينه فيبريالري ظريف مي باشد و نوع دوم سلول هاياليگو دندروگليال درشت تر با کروماتين باز وسيتوپالسم مشخص و فراوان که داراي يک منطقه روشن دور هسته )هاله دور هسته(است.به همين دليل به آن سلول تخم مرغ نيمرو نيز گفته مي شود).)Fried eggاين سلول ها به صورت تجمعات سلولي وجود دارند .از آنجا که تومور هم از سلولهاي اليگودندروگليال و هم از سلول هاي آستروسيتي تشکيل شده است به آن اليگو آستروسيتوما گفته مي شود.

قطعه اول:سلول هاي آستروسيتي يه همراه سلول هاي عصبي

قطعه دوم:تومور:سلولهاي اليگودندروگليال با هاله دور هسته و نيز سلول هاي آستروسيت با هسته کوچک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *