آشنايي با آترواسکلروزيس

هدف آموزشي: آشنايي با آترواسکلروزيس

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: تنگي شريان

تشخيص پاتولوژيک:آترواسکلروزيس

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

يك ضايعه آترواسكلروتيك درجدار رگ1 كه شامل چربي و ماكروفاژهاي Foamy مخلوط با سلولهاي التهابي مزمن2 است ولي Cap فيبروز اطراف بسيار نازك3 است.

شرح ضايعه:

فرايند اصلي شامل تشكيل يك پالك آترومي ميباشد كه به داخل رگ برجسته شده و لومن رگ را تنگ ميكند. اين پالك شامل يك هسته مركزي نرم و زرد رنگ حاوي مواد ليپيدي و سلولهاي ماكروفاژي حاوي چربي (Foamy macrophage) و يك كالهك فيبرو و سفت در اطراف ميباشد.اين ضايعات در ابتدا كانوني و پراكنده هستند و با پيشرفت بيماري منتشر و متعدد ميشوند.پالك آترواسكلروتيك سه جزء مهم دارد كه شامل:

1ـ سلولها: شامل سلول عضله صاف ، ماكروفاژ و لنفوسيتها

2ـ ماتريكس خارج سلولي :شامل كالژن، الياف االستيك

3ـ ليپيد داخل و خارج سلولي.

در الم مورد نظر يك رگ بزرگ ديده ميشود كه درجدار آن يك ضايعه آترواسكلروتيك وجود دارد كه شامل چربي و ماكروفاژهاي Foamy مخلوط با سلولهاي التهابي مزمن است ولي Cap فيبروز اطراف هنوز بسيار نازك است. اين نما مراحل اول آترواسكلروز را نشان ميدهد.

شکاف کلسترولي در آترواسکلروزيس سلول هاي کف آلود))foamy cellدر آترواسکروزيس

غشاي فيبروعضالني در آترواسکلروزيس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *