آشنايي با آدنوکارسنوم پروستات

هدف آموزشي: آشنايي با آدنوکارسنوم پروستات

نوع نمونه برداري:بيوپسي سوزني

محل بيوپسي: پروستات

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

ندول هاي سفت و نامنظم قابل لمس در بررسي انگشتي

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

غددي کوچکتر از غدد طبيعي وبا يک اليه منفرد وفاقد اليه سلولي قاعده ايي.سيتوپالسم سلولهاي توموري از نماي شفاف تا نماي بنفش تيره متغيير استهسته ها بزرگ شده واغلب داراي يک يا چند هستک هستند.

شرح ضايعه:

کارسينوم پروستات از ضايعاتي آرام که هرگز به بيمار صدمه نمي زنند تا تومورهاي مهاجم و کشنده متغيير است.کارسينوم پروستات آغلب در قسمت خارجي و محيطي غده ايجتد شده و ممکن است در معاينه انگشتي لمس شوند.از نظر ميکروسکوپي اين تومورها آدنوکارسينومهايي با تمايز متغير مي باشند.غدد نئوپالسمي توسط اليه منفردي از سلول هاي با سيتوپالسم شفاف تا آموفيل)بنفش تيره(پوشيده شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *