آشنايي با آستروسيتوما و گليوز

هدف آموزشي: آشنايي با آستروسيتوما و گليوز))Low grade fiblilary astrocytoma

نوع نمونه برداري: Suction biobsy

محل بيوپسي: نيمکره مغزي

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري : ضايعه انفيلتراتيو در يکي از نيم کره ها

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

توموري در بافت عصبي مغز که متشکل از سلول هاي آستروسيتي مي باشد.اين سلول ها داراي هسته هاي يکنواخت گرد بوده که در زمينه فيبريالري ظريف که همان زوائد سيتوپالسمي آستروسيت مي باشند قرار گرفته است.

شرح ضايعه:

بافت عصبي ديده مي شود که شباهت زيادي به بافت طبيعي مغز دارد که عمدتا متشکل از سلول هاي آستروسيت و نيز تعدادي سلول نوروني مي باشد.سلول هاي آستروسيت داراي هسته گرد و کوچک بدون تنوع چنداني در شکل و سايز بوده وسيتوپالسم آنها که قابل تفکيک از هم نيست به شکل يک زمينه صورتي وشبکه مانند در اطراف هسته ها ديده مي شود.سلول هاي نوروني با سايز بزرگ هسته و هستک مشخص و سيتوپالسم فراوان با حدود سيتوپالسمي مشخص قابل تفکيک از آستروسيت ها مي باشند.اين تومور تفاوتي که با بافت طبيعي دارد اين است که تراکم آستروسيت ها بيش از حده طبيعي است.علت اين مسئله دوچيز مي تواند باشد:يکي گليوز که به طور واکنشي مثال در اطراف يک منطقه نکروزه يا التهابي تکثير سلول هاي آستروسيت اتفاق بيافتد و علت ديگر تومور آستروسيتي با درجه بدخيمي پايين که تغييرات سيتولوژيک چنداني ندارد و تنها وجه تشخيص آن تکثير غير واکنشي آستروسيت ها است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *