آشنايي با اپانديموما

هدف آموزشي: آشنايي با اپانديموما)آناپالستيک و روزت هاي دور عروقي(

نوع نمونه برداري:Suction biopsy

محل بيوپسي: بطن چهارم

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: تومور در بطن چهارم

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

کانون هاي متعدد نکروز)جغرافيايي(در يک تومور با ميتوز متعدد وآتيپي هسته سلول ها و تشکيل روزت هاي دور عروقي

شرح ضايعه:

بافت نئوپالزيک داراي کانون هاي متعدد نکروز ،به شکل نواحي صورتي يا صورتي همراه با نقاط و ذرات ريز بنفش)کاريورکسي(ديده مي شود.به طوريکه نواحي غير نکروز ،شبکه ايي را تشکيل مي دهند که فضاي بين آنها بافت نکروز است)نکروز جغرافيايي(.در نواحي غير نکروتيک و در درشت نمايي بيشتر سلول هاي تومورال،با هسته گرد و سيتوپالسم فراوان وفعاليت ميتوزي مشخص ديده مي شود اين سلولها به شکل صغحات سلولي قرار گرفته اند ولي دور عروق ارايش خاصي به خود مي گيرندبه طوريکه شکل آنها استوانه اي شده و محور هسته ها به طور شعاعي نسبت به محيط رگ بوده و نسبت به سيتوپالسم سلول،هسته کمي دورتر از رگ قرار مي گيرد که به آن روزت دور عروقي گفته مي شود.ميتوز فراوان و نکروز مطرح کننده آناپالستيک بودن و روزت دور عروقي به نفع تومور اپاندمومي است.مقداري از بافت گليال حاوي سلول هاي آستروسيت جميوستتيک نيز وجود دارد.

شکل :1اپانديموماي آناپالستيک : روزت هاي واقعي و سودوروزت ها

شکل :2اپانديموماي آناپالستيک منطقه نکروز جغرافيايي

شکل:3مناطق نکروز جغرافيايي در اپانديموماي آناپالستيک

شکل:4نکروز جغرافيايي در اپانديموما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *