آشنايي با شوانوما

هدف آموزشي: آشنايي با شوانوما-نکات افتراق از نوروفيبروما

نوع نمونه برداري:mass resection

محل بيوپسي: توده بافت نرم

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: توده بافت نرم باحدود مشخص

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

تومور داراي کپسول همبندي کامل و متشکل از سلول هاي شوان با هسته هاي کشيده و مواج که به شکل نواحي پر سلول و کم سلول)آنتونيAو)Bکه در نوارهاي سلولي قرار گرفته اند مي باشد و اجسام ورکي نيز ديده مي شوند.

شرح ضايعه1 :

مقطع عرضي کامل از تومور مشاهده مي شود که گرد بوده و در قسمت محيطي آن الياف همبندي متراکم )کپسول(وجود دارد.در تومور نواحي کم سلول)آنتوني )Bونواحي پرسلول)آنتوني)Aديده مي شود.در قسمت کم سلول جزئيات سلول را بهتر ميتوان مشاهده کرد که در اين صورت سلوللهاي با هسته هاي کشيده )در مقطع طولي سلول(ويا کشيده و تاحدي تاب خورده)هسته هاي مواج (در زمينه همبندي با الياف همبندي اندک)برخالف تومور فيبروس که زمينه همبندي فراوان دارند(مشاهده مي کنيم.در مناطق پر سلول همين سلول ها با تراکم بيشتر ديده مي شوند که به شکل دستجات سلولي متقاطع ديده مي شوند.در اين نواحي به صورت کانوني مناطقي وجود دارند که تراکم هسته کم شده و يک منطقه صورتي که در واقع کنار هم قرار گرفتن سيتوپالسم سلول هاي مجاور است ديده مي شود که درست در حاشيه آن افزايش تراکم هسته ها که محور طولي آنها موازي هم است ديده مي شود.به اين شکل خاص که هستهها در دوطرف و سيتوپالسم در مرکز متراکم مي شوندVerrocay bodies گفته مي شود که مشخصه شوانوما است.افتراق اين تومور از نوروفيبروما به وسيله کپسول همبندي کامل نواحي کم سلول و پرسلول و اجسام ورکي و عدم وجود رشته هاي عصبي در داخل تومور داده مي شود.

شرح ضايعه2 :

نمونه دوم از يک تومور ديگر مي باشد که برخالف نمونه اول قسمتي از سلول هاي تومورال شبيه به فيبروبالست )کشيدگي بيشتر هسته وفراواني بافت همبندي اطراف سلول هاو قرار گرفتن سلول هابه شکل نوارهاي بلند متقاطع(تشکيل يافته است که عالوه برآن سلول هاي که مورفولوژي آنها نه کامال شبيه فيبروبالست و نه کامال شبيه سلول هاي مننگوتليال مي باشد نيز وجود دارد که به آن سلولهاي ترانزيشنال مي گويندخصوصا در اين نواحي تعداد زيادي اجسام گرد با سايز هاي مختلف

و به رنگ هاي مختلف در البه الي سلول هاي تومورال وجو دارد که به آن اجسام سواما گفته مي شود که از جنس کلسيم مي باشند.در صورتيکه تومور حاوي تعداد زيادي از آن اجسام باشد به آن مننژيوماي سواماتوس گفته مي شود.

تومور شوانوما:

مننژيوما بدون سواما بادي:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *