آشنايي با مدولوبالستوم

هدف آموزشي: آشنايي با مدولوبالستوم))PNET

نوع نمونه برداري:Suction biopsy

محل بيوپسي: مخچه

نوع رنگ آميزي:E&H

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: تومور ناحيه مخچه

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

بافت تومورال از سلول هاي کوچک و با سيتوپالسم اندک، بدون آرايش خاصي قرار گرفته اند.

شرح ضايعه:

تومور متشکل از صفحاتي از سلول هاي منفرد با اندازه کوچک و سيتوپالسم اندک و نامشخص در استروماي همبندي عروق ظريف مي باشد به طوري که حجم عمده نمونه را هسته سلول هاي تومورال تشکيل مي دهد که به علت رنگ پذيري آبي هسته، به آنها Blue tumor گفته مي شود.هسته هاي هايپر کروم با جداره نامنظم بوده و با وجود کوچک بودن، اشکال متنوعي دارند.فعاليت ميتوزي مشخص در تومور وجود دارد ولي با توجه به سايز کوچک سلول ها تشخيص آن کمي مشکل است.اين تومور از سلول هاي بالستيک)جنيني( بدون هيچگونه تمايز نورال و گليال مي باشد.نماي ميکروسکوپي مشابه در تومور هاي ديگر مثل رتينوبالستوم و نورو بالستوم مشاهده مي شود.اغلب تمايز نوروني کانوني ، به شکل روزت هاي هومر رايت يا نوروبالستيک مشاهده مي شود که بسيار شبيه روزت هاي مشاهده شده در نوروبالستوم است.اين روزت ها با قرار گيري سلول هاي توموري اوليه در اطراف نوروپيل مرکزي مشخص مي شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *