آشنايي با مننژيوما

هدف آموزشي: آشنايي با مننژيوما -1(سنسيشيال -2ترانزيشنال)سواماماتوس( (

نوع نمونه برداري:Excisional biopsy

محل بيوپسي: تومور در سطح داخلي سقف جمجمه

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود توده با حدود مشخص وچسبيده به استخوان جمجمه وفشار بر پارانشيم مجاورمغز نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

1- توموري متشکل از سلول هاي مننگوتليال تيپ سنسينشيال که نماي گرد بادي را ايجاد کرده اند.

2- توموري متشکل از سلول هاي مننگوتليال تيپ ترانزيشنال وفيبروبالستيک واجسام سواما شرح ضايعه:

نمونه شامل يک قطعه بافت است که دو جز در آن وجود دارد:جز اول که عمده بافت را تشکيل مي دهد،سلولهاي نسبتا درشت)شبه اپي تليال( با هسته بيضي که در يک زمينه صورتي)سلول سن سيشيوم که سيتوپالسم سلول ها از هم قابل تفکيک نيست(قرار گرفته اند.جز دوم بافت همبند عروقي است که شامل سلول هاي همبندي،الياف کالژن و عروق خوني بزرگ و کوچک مي باشد.سلول هاي تومورال آرايش خاصي دارند.در برخي نقاط در اطراف عروق خوني کوچک در داخل تومور يا برخي اوقات سلول هاي به دور سلوهاي مرکز مي گردند ونماي گرد بادي را ايجاد مي کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *