آشنايي با هايپرتروفي ندوالرخوش خيم پروستات

هدف آموزشي: آشنايي با هايپرتروفي ندوالرخوش خيم پروستات))BPH

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: پروستات

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

انسداد دستگاه ادراري تحتاني و قطع متناوب ادرار در هنگام ادرار کردن

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

ندول هاي هايپر پالستيک با اجزاي تکثيري يافته غدديو استروماي فيبري عضالني.غدد هايپرپالستيک توسط سلول هاي پوششي بلند استوانه اي و يک اليه محيطي از سلول هاي قاعده اي مسطح پوشيده شده اند.

شرح ضايعه:

نمونه شامل يک قطعه بافت است که با افزايش اجزاي استرومايي و پوششي به صورت ندول و در نتيجه بزرگ شدن غدد مشخص مي شود وگاهي اوقات باعث انسداد ادراري مي گردد.رشد وابسته به آندروژن عناصر استرومايي و غددي نقش محوري در ايجاد آن دارد.ندول ها ممکن است توپر يا کيستيک باشند.در مجراي غدد اغلب،ترشحات پروتئيني و تغليط شده اي به نام اجسام آميالسه ديده مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *