آشنايي با همانژيوپري سيتوما

هدف آموزشي: آشنايي با همانژيوپري سيتوما

نوع نمونه برداري:Excisional biopsy

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: ضايعه پوستي زخمي

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

يك تومور بدخيم1 كه از سلول هاي اندوتليال مجاري مويرگي با انشعاب متعدد )نماي شاخ گوزن 2)Stage horn تشكيل شده كه در داخلِ تودههايي از سلولهاي دوكي تا گرد آتيپيك3 با مقداري پلئومورفيسم محصور شدهاند.

شرح ضايعه:

همانژيوپريسيتوما يك تومور نادر از منشا پريسيتها است كه در شرايط طبيعي در طول مويرگها و ونولها قرار دارند. به صورت توده با رشد آهسته بيشتر در ران و خلف صفاق ديده ميشود. در نماي ميكروسكوپي از مجاري مويرگي با انشعاب متعدد )نماي شاخ گوزن )Stage horn تشكيل شده كه در داخل تودههايي از سلولهاي دوكي تا گرد محصور شدهاند. اين سلولها در رنگ آميزي نقره، خارج از غشاء پايه ديده ميشوند. تومورگاه عود ميكند و %5 متاستاز ميدهد.

همانژيوپري سيتوما مجاري مويرگ زمينه پلي مورف وآتيپي سلول ها عروق شاخ گوزني در همانژيوپري سيتوما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *