آشنايي با کارسينوم مدوالري تيروئيد

هدف آموزشي: آشنايي با کارسينوم مدوالري تيروئيد

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: غده تيروئيد

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده گردني همراه با اثرات فشاري وايجاد ديس فاژي يا خشونت صدا نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

وجود سلول هاي چند وجهي و دوکي شکل

وجود رسوبات آميلوئيد در استروما)همان مولکول هاي کلسي تونين تغير شکل يافته(

شرح ضايعه:

کارسينوم مدوالرى حدود ?-?% از تومورهاى بدخيم تيروئيد را تشکيل مىدهد. اين تومور حاوى آميلوئيد است و يک تومور توپر، سخت و ندولر است که يد راديواکتيو را بهسختى بهخود جذب مىکند. بهنظر مىرسد که کارسينوم مدوالرى از سلولهاى اجسام اولتيموبرانکيال)سلول هاي پارافوليکوالر ياc-cell (که کلسىتونين ترشح مىکنند نشأت مىگيرد که اندازه گيري کلسي تونين نقش مهمي در تشخيص و پيگيري بيماران دارد. بروز خانوادگى کارسينوم مدوالرى که با فئوکروموسيتوم دوطرفه و هيپرپاراتيروئيدى همراه است بهعنوان سندروم سيپل يا نوع دوم آدنوماتوز متعدد اندوکرين شناخته مىشود که در نوع خانوادگي در زير ميکروسکوپ هايپرپالزي چند کانوني c-cell در پارانشيم مجاور تيروئيد مشهود است.

شکل:3نماي :×01رسوبات آميلوئيدي        شکل:2نماي:× سلولهاي چندوجهي تا دوکي                                     شکل شکل:0نماي × ميکروسکوپي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *