آشنايي با Renal cell carcinoma

هدف آموزشي: آشنايي با Renal cell carcinoma

نوع نمونه برداري:Suction biopsy

محل بيوپسي: کورتکس کليه

نوع رنگ آميزي:E&H

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: تومور بزرگ در کورتکس کليه

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

سلول هاي با نماي روشن))clear cellوسيتوپالسم شفاف)حاوي گليکوژن يا چربي فراوان( يا گرانوالر)ميتوکندري(
شرح ضايعه:

توده منفرد و بزرگ که درناحيه کورتکس کليه مشاهده مي شود.حاشيه تومور کامال مشخص است.بر مبناي ميزان چربي وگليکوژن کارسينوم کليوي با سلول هاي روشن ممکن است کامال واکوئله يا توپر به نظر برسندسلول هاي کالسيک پر از چربي يا شفاف فقط توسط عشاي سلولي مشخص مي شوندو هسته هاي کوچک و گردي دارند.سلول هاي گرانوالر که مشابه اپي تليوم توبولي هستند داراي هسته هاي کوچک و گرد و سيتوپالسم گرانوالر صورتي هستند.استروما کم بوده ولي کامال رگ دار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *