آشنايي با آترواسکلروزيس

هدف آموزشي: آشنايي با آترواسکلروزيس نوع رنگ آميزي:H&E تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: تنگي شريان تشخيص پاتولوژيک:آترواسکلروزيس نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: يك ضايعه آترواسكلروتيك درجدار رگ1 كه شامل چربي و ماكروفاژهاي Foamy مخلوط با Read More …

آشنايي با همانژيوپري سيتوما

هدف آموزشي: آشنايي با همانژيوپري سيتوما نوع نمونه برداري:Excisional biopsy نوع رنگ آميزي:H&E تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: ضايعه پوستي زخمي نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: يك تومور بدخيم1 كه از سلول هاي اندوتليال مجاري Read More …

آشنايي با پيلونفريت مزمن

هدف آموزشي: آشنايي با پيلونفريت مزمن نوع نمونه برداري: محل بيوپسي: کليه نوع رنگ آميزي:H&E نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: فيبروز-ارتشاح انفوسيتي،پالسماسل و ندرتا نوتروفيل-ارتشاح آماسي در اطراف کاليکس ها شرح ضايعه:

آشنايي با Transitional cell carcinoma

هدف آموزشي: آشنايي با Transitional cell carcinoma نوع نمونه برداري:Suction biopsy محل بيوپسي: نوع رنگ آميزي:H&E تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: تومور در کورتکس کليه نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: درجات گوناگوني از تشکيل پاپيال Read More …

آشنايي با Renal cell carcinoma

هدف آموزشي: آشنايي با Renal cell carcinoma نوع نمونه برداري:Suction biopsy محل بيوپسي: کورتکس کليه نوع رنگ آميزي:E&H تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: تومور بزرگ در کورتکس کليه نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: سلول هاي Read More …

آشنايي با هايپرتروفي ندوالرخوش خيم پروستات

هدف آموزشي: آشنايي با هايپرتروفي ندوالرخوش خيم پروستات))BPH نوع نمونه برداري: محل بيوپسي: پروستات نوع رنگ آميزي:H&E تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: انسداد دستگاه ادراري تحتاني و قطع متناوب ادرار در هنگام ادرار کردن نکات ضروري که در شرح Read More …

آشنايي با آدنوکارسنوم پروستات

هدف آموزشي: آشنايي با آدنوکارسنوم پروستات نوع نمونه برداري:بيوپسي سوزني محل بيوپسي: پروستات نوع رنگ آميزي:H&E تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: ندول هاي سفت و نامنظم قابل لمس در بررسي انگشتي نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر Read More …

آشنايي با شوانوما

هدف آموزشي: آشنايي با شوانوما-نکات افتراق از نوروفيبروما نوع نمونه برداري:mass resection محل بيوپسي: توده بافت نرم نوع رنگ آميزي:H&E تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: توده بافت نرم باحدود مشخص نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: Read More …

آشنايي با گليوبالستوما مولتي فورم

هدف آموزشي: آشنايي با گليوبالستوما مولتي فورم نوع نمونه برداري:Suction biopsy محل بيوپسي: نيم کره هاي مغزي نوع رنگ آميزي:H&E تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: تومور در نيم کره مغزي نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: Read More …