آشنايي با آدنوم تيروئيد

هدف آموزشي: آشنايي با آدنوم تيروئيد

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: غده تيروئيد

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: وجود يک توده گردني بدون درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

کپسول سالم و با حدود مشخص از پارانشيم مجاور

عدم تهاجم به کپسول و فوليکول هاي بزرگ

شرح ضايعه:

آدنوم فوليکوالر تيروئيد يه توده منفرد که کپسول سالم با حدود مشخص از پارانشيم مجاور جدا مي شود.اين خصوصيت در افتراق آدنوم ها از گواتر مولتي ندوالر کمک کننده است.آدنوم هاي تيروئيد به صورت ندول هاي بدون درد که توده هاي بزرگ ممکن است با ديس فاژي همراه باشد.مبتاليان به آدنوم سمي با عالئم تيروکسيکوز تظاهر مي کنند ودر اسکن به صورت ندول هاي گرم يا داغ ديده مي شوند.

شکل1 و 2:آدنوم فوليکوالر تيروئيد

شکل :3نماي?:0فوليکول بزرگ به همراه سلول هاي فوليکولي

شکل:0کپسول آدنوم به همراه خون ريزي و فوليکول هاي بزرگ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *