آشنايي با توفوس

هدف آموزشي: آشنايي با توفوس

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: پوست الله گوش

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: وجود يک توده گردني بدون درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

تجمع مونوسديم اورات به عنوان جسم خارجي

التهاب گرانولوماتوز اراف بلورهاي مونو سديم اورات

شرح ضايعه:

آرتريت توفوسي مزمن از رسوب مکرر کريستالهاي اورات در طي حمالت حاد بيماري ايجاد مي شود.اورات به شدت سطح مفصلي را تخريب کرده و ايجاد رسوبات قابل مشاهده در سينوويوم ديده مي شوند.سينووم هيپرپالزي شده فيبروز و افزايش ضخامت شده و ايجاد پانوسي مي کند که غضروف زيرين را تخريب کرده و باعث خوردگي استخوان مجاور مفصل گردد.در موارد شديد به هم جور شدگي فيبروزي يا استخواني رخ داده و باعث ازبين رفتن عملکرد مفصل مي شود.

توفوس در پوست الله گوش/ مشهاده اپيدرم و درم

تجمع مونوسديم اورات در گرانولوم

التهاب گرانولوماتوز در هيپودرم

احاطه شدن گرانولوم ها توسط فيبروز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *