آشنايي با تيروئيديت هاشيماتو

هدف آموزشي: آشنايي با تيروئيديت هاشيماتو

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: غده تيروئيد

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده گردني بدون درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

ارتشاح گسترده سلول هاي التهابي تک هسته اي شامل لنفوسيت ها،پالسماسل هاو مراکز زايگر خوب شکل گرفته مشاهده مي شود.فوليکواهاي تيروئيدي باقي مانده به وسيله سلولهاي هرتل به شدت ائوزينوفيل مفروش شده اند.بافت همبند بينابيني افزايش يافته و ممکن است به مقدار فراواني وجود داشته باشد.

شرح ضايعه:

تيروئيدهاشيماتو يک بيماري اتوايميون به همراه يک توده بزرگ بدون دردو منتشر و قرينه که سطح مقطع آن به صورت خاکستري-خرمايي ديده مي شود.در بيماران مبتال ،کم کاري تيروئيد به صورت موقتي ايجاد مي شودطوري که در ابتدا به صورت تيروتوکسيکوز است و در نهايت به صورت کم کاري تيروئيد نمايان مي شود.

شکل1 شکل2 شکل3

نماي :01سلول هاي التهابي تک هسته ايي وفوليکول آتروفيک نماي:01مراکز زايگر وفوليکول هاي آتروفيک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *