آشنايي با تيروئيديت گرانولوماتوز تحت حاد

هدف آموزشي: آشنايي با تيروئيديت گرانولوماتوز تحت حاد)دوکرون(

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: غده تيروئيد

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده گردني همراه با درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

تخريب فوليکول هاي تيروئيد مشاهده مي شود وبه دنبال نشت کلوئيد در فوليکول ها ارتشاح سلول هاي چند هسته ايي که با گذشت زمان اطراف کولوئيد يک واکنش گرانولومايي که داراي سلولهاي غول آساي فراواني است مشاهده مي شود

شرح ضايعه:

تيروئيديت گرانولومايي تحت حاد همراه با درد گردن مخصوصا در زمان بلع تب بي حالي و بزرگي متغيير تيروئيد مشخص مي شود.غده تيروئيد سفت و داراي کپسولي سالم است که ممکن است به صورت يک طرفه يا دوطرفه بزرگ شود.

نماي :01واکنش گرانولومايي در تيروئيديت تحت حاد)دوکرون(

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *