آشنايي با واسکوليت لکوسيتوکالستيک

هدف آموزشي: آشنايي با واسکوليت لکوسيتوکالستيک

نوع نمونه برداري:

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: ضايعه پوستي زخمي

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

در ناحيه درم بافت پوست واسكوليت نوتروفيلي)لكوسيتوكالستيك( ديده مي شود كه مشخصه آن:

1- ارتشاح سلولي نوتروفيلي اطراف عروق

2- ايجاد نواحي نكروز فيبرينوئيد در جدار رگ

3- قطعات تكه تكه شده هسته نوتروفيل هايا لكوسيتوكالزي

شرح ضايعه:

واسكوليتها ميتوانند با مكانيسم التهاب با واسطه ايمني يا غير ايمني )تهاجم مستقيم عفونت( ايجاد شوند.در درجه اول براي تشخيص دادن واسكوليت در الم بايد نكروز )فيبرينوييد( جدار رگ وجود داشته باشد.در نماي ميكروسكوپي واسكوليت ها را بر حسب نوع سلول التهابي كه جدار رگ را انفيلتره كرده تقسيم بندي مي كنند.مثال واسكوليت لنفوسيتي يا ائوزينوفيلي يا لكوسيتوكالستيك يا نوتروفيلي.الم مورد نظر يك واسكوليت نوتروفيلي يا لكوسيتوكالستيك را نشان ميدهد كه در آن ارتشاح سلولي نوتروفيلي اطراف عروق وايجاد نواحي نكروز فيبرينوئيد در جدار رگ ونيز قطعات تكه تكه شده هسته نوتروفيل هايا لكوسيتوكالزي ديده ميشود.

بافت پوست.نماي واسکوليت لکوسيتوکالسيک

 

نماي 04 واسکوليت نوتروفيلي.مواد هموژن در جدار رگ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *