آشنايي با کارسينوم پاپيالري تيروئيد

هدف آموزشي: آشنايي با کارسينوم پاپيالري تيروئيد

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: غده تيروئيد

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده گردني بدون درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

تشخيص کارسينوم پاپيالري بر اساس نماي هسته ايي حتي در غياب ساختمان پاپيالري صورت مي گيرد.هسته هاي سلول هاي کارسينوم پاپيالري حاوي کروماتين ظريف و پراکنده هستند که نماي Optically clear به آنها داده و به عنوان هسته هاي ground glass شناخته مي شوند.همچنين به داخل رفتن سيتوپالسم نماي انکليوزيون هاي داخل هسته اي را ايجاد مي کند)سودوانکليوزيون(.ساختمانهاي کلسيفه هم مرکز بنام اجسام پساموما اغلب درون پاپيالها ديده مي شود.

شرح ضايعه:

آدنوکارسينوم پاپيالرى حدود ??% از سرطانهاى غده تيروئيد را تشکيل مىدهد. اين تومورمعموالً در اوايل بلوغ و بهصورت يک ندول منفرد تظاهر پيدا مىکند. سپس از طريق عروق لنفاوى داخل غده در درون خود غده و سپس به غدد لنفاوى زير کپسول و اطراف کپسول غده انتشار پيدا مىکند. ??% از کودکان و ??% از بالغين با غدد لنفاوى قابل لمس مراجعه مىکنند. تومور ممکن است به ريهها يا استخوان متاستاز بدهد. گاهى از اوقات نوع مخلوطى از پاپيالرى و فوليکوالر يا يک نوع فوليکوالر از کارسينوم پاپيالرى ديده مىشود. ممکن است TSH باعث افزايش سرعت رشد تومور شود.

شکل:1نماي ?:1کارسينوم پاپيالري

شکل2:پاپيل ها در کارسينوم پاپيالري

شکل3:نماي?:1 کاسينوم پاپيالري و هسته هاي

Ground glass

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *