آشنايي با سارکوم سينوويال

هدف آموزشي: آشنايي با سارکوم سينوويال

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: عضله ران

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده گردني بدون درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

دي مورفيسم بودن تومور:سلولهاي دوکي و هم چنين سلولهاي شبه غددي

شرح ضايعه:

سارکوم سينوويال مسئول %01تمام سارکوم هاي بافت نرم بوده و در بافت هاي نرم عمقي اطراف مفاصل بزرگ اندام ها ايجاد مي شود.از نظر بافت شناسي،به صورت دوفازي هستنديا ممکن است تک فازي باشند.سارکوم سينوويال دوفازي داراي تمايز سلولهاي توموري به سمت سلولهاي شبه پوششي و سلولهاي دوکي مي باشد.در سارکوم سينوويال تک فازي فقط سلولهاي دوکي ديده مي شودکه به راحتي با فيبروسارکوم يا تومورهاي غالف عصبي مرکزي و محيطي اشتباه مي شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *