آشنايي با تيروئيديت گرانولوماتوز تحت حاد

هدف آموزشي: آشنايي با تيروئيديت گرانولوماتوز تحت حاد)دوکرون(

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: غده تيروئيد

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده گردني همراه با درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

تخريب فوليکول هاي تيروئيد مشاهده مي شود وبه دنبال نشت کلوئيد در فوليکول ها ارتشاح سلول هاي چند هسته ايي که با گذشت زمان اطراف کولوئيد يک واکنش گرانولومايي که داراي سلولهاي غول آساي فراواني است مشاهده مي شود

شرح ضايعه:

تيروئيديت گرانولومايي تحت حاد همراه با درد گردن مخصوصا در زمان بلع تب بي حالي و بزرگي متغيير تيروئيد مشخص مي شود.غده تيروئيد سفت و داراي کپسولي سالم است که ممکن است به صورت يک طرفه يا دوطرفه بزرگ شود.

نماي :01واکنش گرانولومايي در تيروئيديت تحت حاد)دوکرون(

آشنايي با تيروئيديت هاشيماتو

هدف آموزشي: آشنايي با تيروئيديت هاشيماتو

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: غده تيروئيد

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده گردني بدون درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

ارتشاح گسترده سلول هاي التهابي تک هسته اي شامل لنفوسيت ها،پالسماسل هاو مراکز زايگر خوب شکل گرفته مشاهده مي شود.فوليکواهاي تيروئيدي باقي مانده به وسيله سلولهاي هرتل به شدت ائوزينوفيل مفروش شده اند.بافت همبند بينابيني افزايش يافته و ممکن است به مقدار فراواني وجود داشته باشد.

شرح ضايعه:

تيروئيدهاشيماتو يک بيماري اتوايميون به همراه يک توده بزرگ بدون دردو منتشر و قرينه که سطح مقطع آن به صورت خاکستري-خرمايي ديده مي شود.در بيماران مبتال ،کم کاري تيروئيد به صورت موقتي ايجاد مي شودطوري که در ابتدا به صورت تيروتوکسيکوز است و در نهايت به صورت کم کاري تيروئيد نمايان مي شود.

شکل1 شکل2 شکل3

نماي :01سلول هاي التهابي تک هسته ايي وفوليکول آتروفيک نماي:01مراکز زايگر وفوليکول هاي آتروفيک

آشنايي با آدنوم تيروئيد

هدف آموزشي: آشنايي با آدنوم تيروئيد

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: غده تيروئيد

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: وجود يک توده گردني بدون درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

کپسول سالم و با حدود مشخص از پارانشيم مجاور

عدم تهاجم به کپسول و فوليکول هاي بزرگ

شرح ضايعه:

آدنوم فوليکوالر تيروئيد يه توده منفرد که کپسول سالم با حدود مشخص از پارانشيم مجاور جدا مي شود.اين خصوصيت در افتراق آدنوم ها از گواتر مولتي ندوالر کمک کننده است.آدنوم هاي تيروئيد به صورت ندول هاي بدون درد که توده هاي بزرگ ممکن است با ديس فاژي همراه باشد.مبتاليان به آدنوم سمي با عالئم تيروکسيکوز تظاهر مي کنند ودر اسکن به صورت ندول هاي گرم يا داغ ديده مي شوند.

شکل1 و 2:آدنوم فوليکوالر تيروئيد

شکل :3نماي?:0فوليکول بزرگ به همراه سلول هاي فوليکولي

شکل:0کپسول آدنوم به همراه خون ريزي و فوليکول هاي بزرگ

آشنايي با کارسينوم پاپيالري تيروئيد

هدف آموزشي: آشنايي با کارسينوم پاپيالري تيروئيد

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: غده تيروئيد

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده گردني بدون درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

تشخيص کارسينوم پاپيالري بر اساس نماي هسته ايي حتي در غياب ساختمان پاپيالري صورت مي گيرد.هسته هاي سلول هاي کارسينوم پاپيالري حاوي کروماتين ظريف و پراکنده هستند که نماي Optically clear به آنها داده و به عنوان هسته هاي ground glass شناخته مي شوند.همچنين به داخل رفتن سيتوپالسم نماي انکليوزيون هاي داخل هسته اي را ايجاد مي کند)سودوانکليوزيون(.ساختمانهاي کلسيفه هم مرکز بنام اجسام پساموما اغلب درون پاپيالها ديده مي شود.

شرح ضايعه:

آدنوکارسينوم پاپيالرى حدود ??% از سرطانهاى غده تيروئيد را تشکيل مىدهد. اين تومورمعموالً در اوايل بلوغ و بهصورت يک ندول منفرد تظاهر پيدا مىکند. سپس از طريق عروق لنفاوى داخل غده در درون خود غده و سپس به غدد لنفاوى زير کپسول و اطراف کپسول غده انتشار پيدا مىکند. ??% از کودکان و ??% از بالغين با غدد لنفاوى قابل لمس مراجعه مىکنند. تومور ممکن است به ريهها يا استخوان متاستاز بدهد. گاهى از اوقات نوع مخلوطى از پاپيالرى و فوليکوالر يا يک نوع فوليکوالر از کارسينوم پاپيالرى ديده مىشود. ممکن است TSH باعث افزايش سرعت رشد تومور شود.

شکل:1نماي ?:1کارسينوم پاپيالري

شکل2:پاپيل ها در کارسينوم پاپيالري

شکل3:نماي?:1 کاسينوم پاپيالري و هسته هاي

Ground glass

آشنايي با کارسينوم مدوالري تيروئيد

هدف آموزشي: آشنايي با کارسينوم مدوالري تيروئيد

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: غده تيروئيد

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده گردني همراه با اثرات فشاري وايجاد ديس فاژي يا خشونت صدا نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

وجود سلول هاي چند وجهي و دوکي شکل

وجود رسوبات آميلوئيد در استروما)همان مولکول هاي کلسي تونين تغير شکل يافته(

شرح ضايعه:

کارسينوم مدوالرى حدود ?-?% از تومورهاى بدخيم تيروئيد را تشکيل مىدهد. اين تومور حاوى آميلوئيد است و يک تومور توپر، سخت و ندولر است که يد راديواکتيو را بهسختى بهخود جذب مىکند. بهنظر مىرسد که کارسينوم مدوالرى از سلولهاى اجسام اولتيموبرانکيال)سلول هاي پارافوليکوالر ياc-cell (که کلسىتونين ترشح مىکنند نشأت مىگيرد که اندازه گيري کلسي تونين نقش مهمي در تشخيص و پيگيري بيماران دارد. بروز خانوادگى کارسينوم مدوالرى که با فئوکروموسيتوم دوطرفه و هيپرپاراتيروئيدى همراه است بهعنوان سندروم سيپل يا نوع دوم آدنوماتوز متعدد اندوکرين شناخته مىشود که در نوع خانوادگي در زير ميکروسکوپ هايپرپالزي چند کانوني c-cell در پارانشيم مجاور تيروئيد مشهود است.

شکل:3نماي :×01رسوبات آميلوئيدي        شکل:2نماي:× سلولهاي چندوجهي تا دوکي                                     شکل شکل:0نماي × ميکروسکوپي

آشنايي با واسکوليت لکوسيتوکالستيک

هدف آموزشي: آشنايي با واسکوليت لکوسيتوکالستيک

نوع نمونه برداري:

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: ضايعه پوستي زخمي

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

در ناحيه درم بافت پوست واسكوليت نوتروفيلي)لكوسيتوكالستيك( ديده مي شود كه مشخصه آن:

1- ارتشاح سلولي نوتروفيلي اطراف عروق

2- ايجاد نواحي نكروز فيبرينوئيد در جدار رگ

3- قطعات تكه تكه شده هسته نوتروفيل هايا لكوسيتوكالزي

شرح ضايعه:

واسكوليتها ميتوانند با مكانيسم التهاب با واسطه ايمني يا غير ايمني )تهاجم مستقيم عفونت( ايجاد شوند.در درجه اول براي تشخيص دادن واسكوليت در الم بايد نكروز )فيبرينوييد( جدار رگ وجود داشته باشد.در نماي ميكروسكوپي واسكوليت ها را بر حسب نوع سلول التهابي كه جدار رگ را انفيلتره كرده تقسيم بندي مي كنند.مثال واسكوليت لنفوسيتي يا ائوزينوفيلي يا لكوسيتوكالستيك يا نوتروفيلي.الم مورد نظر يك واسكوليت نوتروفيلي يا لكوسيتوكالستيك را نشان ميدهد كه در آن ارتشاح سلولي نوتروفيلي اطراف عروق وايجاد نواحي نكروز فيبرينوئيد در جدار رگ ونيز قطعات تكه تكه شده هسته نوتروفيل هايا لكوسيتوكالزي ديده ميشود.

بافت پوست.نماي واسکوليت لکوسيتوکالسيک

 

نماي 04 واسکوليت نوتروفيلي.مواد هموژن در جدار رگ

آشنايي با واريس

هدف آموزشي: آشنايي با واريس

نوع نمونه برداري:

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: اتساع وريدي

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

سياهرگهاي نامنظم1 ديده ميشود كه در آن نواحي گشاد شدگي2 و نواحي هيپرتروفي عضالني نامنظم جدار رگ3 ديده ميشود.

شرح ضايعه:

واريس عبارت از سياهرگهاي غير طبيعي گشاد و پيچ و تابداري است که اغلب در قسمتهاي سطحي ساق پا واندام تحتاني قرار دارند وبه علت افزايش فشار داخل مجرا )مانند ايستادن طوالني وچاقي…(ويا از دست رفتن بافت حمايتي ديواره رگ)مانند پيري( بوجود ميايند.اتساع واريسي رگها باعث اختالل عملکرد دريچه شده و عوارضي مانند ادم اندام درماتيت و يا زخم هاي واريسي ايجاد ميکند. در نماي ميکروسکوپي،سياهرگهاي پر پيچ و خم و نامنظم ديده ميشود که در آن نواحي گشاد شدگي وبه طور نامنظم نواحي هيپرتروفي عضالني جدار رگ فيبروز انتيما دنراسيون اليه االستيک ويا کلسيفيکاسيون ديده ميشود.

آشنايي با گلوموس

هدف آموزشي: آشنايي با گلوموس)گلومانژيوم(

نوع نمونه برداري:

نوع رنگ آميزي:E&H

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: ضايعه پوستي زخمي

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

يك تومور خوش خيم1 كه از مجاري مويرگي منشعب2 تشكيل شده كه در اطراف ان تجمعات از سلولهاي گرد تامكعبي3 و همشكل با هسته هايي با ظاهر خوش خيم بدون آتيپي و ميتوز و سيتوپالسم اندك4 قرار دارند.

شرح ضايعه:

تومور هاي گلوموس)گلومانژيوم( تومورهاي خوش خيم دردناک اند که از سلول هاي عضالت صاف اختصاصي جسم گلوموس،که يک ساختمان سرخرگي-سياهرگي دخيل در تنظيم دماست،منشا مي گيرند.شايع ترين محل اين ضايعه قسمت ديستال انگشتان به ويژه در زير ناخن ها مي باشد که به کمک جراحي عالج بخش است.

آشنايي با همانژيوپري سيتوما

هدف آموزشي: آشنايي با همانژيوپري سيتوما

نوع نمونه برداري:Excisional biopsy

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: ضايعه پوستي زخمي

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

يك تومور بدخيم1 كه از سلول هاي اندوتليال مجاري مويرگي با انشعاب متعدد )نماي شاخ گوزن 2)Stage horn تشكيل شده كه در داخلِ تودههايي از سلولهاي دوكي تا گرد آتيپيك3 با مقداري پلئومورفيسم محصور شدهاند.

شرح ضايعه:

همانژيوپريسيتوما يك تومور نادر از منشا پريسيتها است كه در شرايط طبيعي در طول مويرگها و ونولها قرار دارند. به صورت توده با رشد آهسته بيشتر در ران و خلف صفاق ديده ميشود. در نماي ميكروسكوپي از مجاري مويرگي با انشعاب متعدد )نماي شاخ گوزن )Stage horn تشكيل شده كه در داخل تودههايي از سلولهاي دوكي تا گرد محصور شدهاند. اين سلولها در رنگ آميزي نقره، خارج از غشاء پايه ديده ميشوند. تومورگاه عود ميكند و %5 متاستاز ميدهد.

همانژيوپري سيتوما مجاري مويرگ زمينه پلي مورف وآتيپي سلول ها عروق شاخ گوزني در همانژيوپري سيتوما

آشنايي با آترواسکلروزيس

هدف آموزشي: آشنايي با آترواسکلروزيس

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: تنگي شريان

تشخيص پاتولوژيک:آترواسکلروزيس

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

يك ضايعه آترواسكلروتيك درجدار رگ1 كه شامل چربي و ماكروفاژهاي Foamy مخلوط با سلولهاي التهابي مزمن2 است ولي Cap فيبروز اطراف بسيار نازك3 است.

شرح ضايعه:

فرايند اصلي شامل تشكيل يك پالك آترومي ميباشد كه به داخل رگ برجسته شده و لومن رگ را تنگ ميكند. اين پالك شامل يك هسته مركزي نرم و زرد رنگ حاوي مواد ليپيدي و سلولهاي ماكروفاژي حاوي چربي (Foamy macrophage) و يك كالهك فيبرو و سفت در اطراف ميباشد.اين ضايعات در ابتدا كانوني و پراكنده هستند و با پيشرفت بيماري منتشر و متعدد ميشوند.پالك آترواسكلروتيك سه جزء مهم دارد كه شامل:

1ـ سلولها: شامل سلول عضله صاف ، ماكروفاژ و لنفوسيتها

2ـ ماتريكس خارج سلولي :شامل كالژن، الياف االستيك

3ـ ليپيد داخل و خارج سلولي.

در الم مورد نظر يك رگ بزرگ ديده ميشود كه درجدار آن يك ضايعه آترواسكلروتيك وجود دارد كه شامل چربي و ماكروفاژهاي Foamy مخلوط با سلولهاي التهابي مزمن است ولي Cap فيبروز اطراف هنوز بسيار نازك است. اين نما مراحل اول آترواسكلروز را نشان ميدهد.

شکاف کلسترولي در آترواسکلروزيس سلول هاي کف آلود))foamy cellدر آترواسکروزيس

غشاي فيبروعضالني در آترواسکلروزيس