آشنايي با واريس

هدف آموزشي: آشنايي با واريس

نوع نمونه برداري:

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: اتساع وريدي

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

سياهرگهاي نامنظم1 ديده ميشود كه در آن نواحي گشاد شدگي2 و نواحي هيپرتروفي عضالني نامنظم جدار رگ3 ديده ميشود.

شرح ضايعه:

واريس عبارت از سياهرگهاي غير طبيعي گشاد و پيچ و تابداري است که اغلب در قسمتهاي سطحي ساق پا واندام تحتاني قرار دارند وبه علت افزايش فشار داخل مجرا )مانند ايستادن طوالني وچاقي…(ويا از دست رفتن بافت حمايتي ديواره رگ)مانند پيري( بوجود ميايند.اتساع واريسي رگها باعث اختالل عملکرد دريچه شده و عوارضي مانند ادم اندام درماتيت و يا زخم هاي واريسي ايجاد ميکند. در نماي ميکروسکوپي،سياهرگهاي پر پيچ و خم و نامنظم ديده ميشود که در آن نواحي گشاد شدگي وبه طور نامنظم نواحي هيپرتروفي عضالني جدار رگ فيبروز انتيما دنراسيون اليه االستيک ويا کلسيفيکاسيون ديده ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *