آشنايي با سارکوم سينوويال

هدف آموزشي: آشنايي با سارکوم سينوويال

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: عضله ران

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده گردني بدون درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

دي مورفيسم بودن تومور:سلولهاي دوکي و هم چنين سلولهاي شبه غددي

شرح ضايعه:

سارکوم سينوويال مسئول %01تمام سارکوم هاي بافت نرم بوده و در بافت هاي نرم عمقي اطراف مفاصل بزرگ اندام ها ايجاد مي شود.از نظر بافت شناسي،به صورت دوفازي هستنديا ممکن است تک فازي باشند.سارکوم سينوويال دوفازي داراي تمايز سلولهاي توموري به سمت سلولهاي شبه پوششي و سلولهاي دوکي مي باشد.در سارکوم سينوويال تک فازي فقط سلولهاي دوکي ديده مي شودکه به راحتي با فيبروسارکوم يا تومورهاي غالف عصبي مرکزي و محيطي اشتباه مي شوند.

آشنايي با PNED

هدف آموزشي: آشنايي با PNED

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: استخوان و بافت نرم

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده دردناک و درحال بزرگ شدن در ديافيز استخوانهاي توبوالر بلند نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

وجود سلول هاي گرد و کوچک در آشيانه همبندي

شرح ضايعه:

تومور بدخيم از نوع سلولهاي گرد کوچک در استخوان و بافت نرم است.به قشر و پريوست استخوان تهاجم کرده و يک توده نرم ايجاد ميکند.اين تومور از صفحاتي از سلولهاي کوچک و گرد که کمي بزرگتر از لنفوسيت هستند تشکيل مي شود و حاوي ميتوز اندک و استروماي بينابيني مي باشد.سلولها داراي سيتوپالسم مختصر و حضور روزت هاي هومر رايت تمايز عصبي را نشان مي دهد.

آشنايي با استئوکندروما

هدف آموزشي: آشنايي با استئوکندروما

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: استخوان

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: وجود توده هايي با رشد آهسته

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: غضروف به همراه ترابکولهاي استخواني و بافت چربي در مغز استخوان شرح ضايعه:

آشنايي با کندروما

هدف آموزشي: آشنايي با کندروما

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: غضروف

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

گاهي دردناک ولي اکثرا تصادفي کشف مي شوند

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

تکثير خوش خيم غضروفي

حالت لوبوالسيون و حضور بافت همبندي عروقي

شرح ضايعه:

آشنايي با متاستاز استخوان

هدف آموزشي: آشنايي با متاستاز استخوان

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: استخوان

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده درد ناک

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: ترابکولهاي استخواني-بافت اپي تليال متاستاتيک ميان ترابکول ها شرح ضايعه:

آشنايي با استئوميليت مزمن

هدف آموزشي: آشنايي با استئوميليت مزمن

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: استخوان

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده همراه با درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: ترابکولهاي استخواني نکروتيک-مواد چرکي با نوتروفيلها ي تکه تکه شده شرح ضايعه:

استئوژنيک سارکوما

هدف آموزشي : استئوژنيک سارکوما

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: استخوان

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده همراه با درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

استوبالست هاي بدخيم ميان ترابکولهاي استخواني.

شرح ضايعه:

آشنايي با سارکوم سينوويال

هدف آموزشي: آشنايي با سارکوم سينوويال

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: عضله ران

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود يک توده گردني بدون درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

دي مورفيسم بودن تومور:سلولهاي دوکي و هم چنين سلولهاي شبه غددي

شرح ضايعه:

سارکوم سينوويال مسئول %01تمام سارکوم هاي بافت نرم بوده و در بافت هاي نرم عمقي اطراف مفاصل بزرگ اندام ها ايجاد مي شود.از نظر بافت شناسي،به صورت دوفازي هستنديا ممکن است تک فازي باشند.سارکوم سينوويال دوفازي داراي تمايز سلولهاي توموري به سمت سلولهاي شبه پوششي و سلولهاي دوکي مي باشد.در سارکوم سينوويال تک فازي فقط سلولهاي دوکي ديده مي شودکه به راحتي با فيبروسارکوم يا تومورهاي غالف عصبي مرکزي و محيطي اشتباه مي شوند.

آشنايي با توفوس

هدف آموزشي: آشنايي با توفوس

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: پوست الله گوش

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: وجود يک توده گردني بدون درد

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

تجمع مونوسديم اورات به عنوان جسم خارجي

التهاب گرانولوماتوز اراف بلورهاي مونو سديم اورات

شرح ضايعه:

آرتريت توفوسي مزمن از رسوب مکرر کريستالهاي اورات در طي حمالت حاد بيماري ايجاد مي شود.اورات به شدت سطح مفصلي را تخريب کرده و ايجاد رسوبات قابل مشاهده در سينوويوم ديده مي شوند.سينووم هيپرپالزي شده فيبروز و افزايش ضخامت شده و ايجاد پانوسي مي کند که غضروف زيرين را تخريب کرده و باعث خوردگي استخوان مجاور مفصل گردد.در موارد شديد به هم جور شدگي فيبروزي يا استخواني رخ داده و باعث ازبين رفتن عملکرد مفصل مي شود.

توفوس در پوست الله گوش/ مشهاده اپيدرم و درم

تجمع مونوسديم اورات در گرانولوم

التهاب گرانولوماتوز در هيپودرم

احاطه شدن گرانولوم ها توسط فيبروز

آشنايي با استئوآرتريت

هدف آموزشي: آشنايي با استئوآرتريت

نوع نمونه برداري:

محل بيوپسي: ديسک بين مهره اي

نوع رنگ آميزي:

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود درد عمقي و مبهم که با فعاليت بدتر مي شود،خشکي صبحگاهي،کريپتوس و محدوديت حرکات

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

تکثير غير يکنواخت کندروسيت ها وفيبريله شدن غضروف

شرح ضايعه:

استئوآرتريت بيماري دژنراتيو مفصل شايع ترين بيماري مفصلي است.که درابتدا بدون عالئم است و در دهه هاي 6و7 به صورت درد عمقي که کريپتوس و خشکي صبگاهي و محدوديت حرکات مشخص مي شود.هدف اصلي تغييرات دژنراتيو در جريان استئوآرتريت غضروف مفصلي است