آشنايي با شوانوما

هدف آموزشي: آشنايي با شوانوما-نکات افتراق از نوروفيبروما نوع نمونه برداري:mass resection محل بيوپسي: توده بافت نرم نوع رنگ آميزي:H&E تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: توده بافت نرم باحدود مشخص نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: Read More …

آشنايي با گليوبالستوما مولتي فورم

هدف آموزشي: آشنايي با گليوبالستوما مولتي فورم نوع نمونه برداري:Suction biopsy محل بيوپسي: نيم کره هاي مغزي نوع رنگ آميزي:H&E تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: تومور در نيم کره مغزي نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: Read More …

آشنايي با اپانديموما

هدف آموزشي: آشنايي با اپانديموما)آناپالستيک و روزت هاي دور عروقي( نوع نمونه برداري:Suction biopsy محل بيوپسي: بطن چهارم نوع رنگ آميزي:H&E تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: تومور در بطن چهارم نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: Read More …

آشنايي با مدولوبالستوم

هدف آموزشي: آشنايي با مدولوبالستوم))PNET نوع نمونه برداري:Suction biopsy محل بيوپسي: مخچه نوع رنگ آميزي:E&H تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: تومور ناحيه مخچه نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود: بافت تومورال از سلول هاي کوچک و Read More …

آشنايي با مننژيوما

هدف آموزشي: آشنايي با مننژيوما -1(سنسيشيال -2ترانزيشنال)سواماماتوس( ( نوع نمونه برداري:Excisional biopsy محل بيوپسي: تومور در سطح داخلي سقف جمجمه نوع رنگ آميزي:H&E تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: وجود توده با حدود مشخص وچسبيده به استخوان جمجمه وفشار بر Read More …

آشنايي باُليگودندروگليوما

هدف آموزشي : آشنايي باُليگودندروگليوما)تومور عصبي مخلوط( نوع نمونه برداري : suction biopsy محل بيوپسي : کورتکس مغز نوع رنگ آميزي:H&E تشخيص باليني يا علت نمونه برداري: تومور نيم کره مغزي،خارج کردن تومور،تعيين نوع تومور تشخيص پاتولوژيک:اليگودندروگليوما وميکس آستروسيتوما)اليگوآستروسيتوما( نکات Read More …