آشنايي با مننژيوما

هدف آموزشي: آشنايي با مننژيوما -1(سنسيشيال -2ترانزيشنال)سواماماتوس( (

نوع نمونه برداري:Excisional biopsy

محل بيوپسي: تومور در سطح داخلي سقف جمجمه

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

وجود توده با حدود مشخص وچسبيده به استخوان جمجمه وفشار بر پارانشيم مجاورمغز نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

1- توموري متشکل از سلول هاي مننگوتليال تيپ سنسينشيال که نماي گرد بادي را ايجاد کرده اند.

2- توموري متشکل از سلول هاي مننگوتليال تيپ ترانزيشنال وفيبروبالستيک واجسام سواما شرح ضايعه:

نمونه شامل يک قطعه بافت است که دو جز در آن وجود دارد:جز اول که عمده بافت را تشکيل مي دهد،سلولهاي نسبتا درشت)شبه اپي تليال( با هسته بيضي که در يک زمينه صورتي)سلول سن سيشيوم که سيتوپالسم سلول ها از هم قابل تفکيک نيست(قرار گرفته اند.جز دوم بافت همبند عروقي است که شامل سلول هاي همبندي،الياف کالژن و عروق خوني بزرگ و کوچک مي باشد.سلول هاي تومورال آرايش خاصي دارند.در برخي نقاط در اطراف عروق خوني کوچک در داخل تومور يا برخي اوقات سلول هاي به دور سلوهاي مرکز مي گردند ونماي گرد بادي را ايجاد مي کنند.

آشنايي باُليگودندروگليوما

هدف آموزشي : آشنايي باُليگودندروگليوما)تومور عصبي مخلوط(

نوع نمونه برداري : suction biopsy

محل بيوپسي : کورتکس مغز

نوع رنگ آميزي:H&E

تشخيص باليني يا علت نمونه برداري:

تومور نيم کره مغزي،خارج کردن تومور،تعيين نوع تومور

تشخيص پاتولوژيک:اليگودندروگليوما وميکس آستروسيتوما)اليگوآستروسيتوما(

نکات ضروري که در شرح ميکروسکوپي بايستي ذکر شود:

تومور بافت CNSکه از سلول هاي اليگودندروگليال با هاله دور هسته و نيز سلول هاي آستروسيت با هسته کوچک در زمينه فيبريالري با دژنرسانس کيستيک تشکيل شده است.

شرح ضايعه : دو قطعه بافتي ديده مي شود.

يک قطعه از کورتکس مغز مي باشد که شامل سلول هاي آستروسيت و سلولهاي عصبي است.

قطعه بافتي ديگر که تومور مي باشد با درشت نمايي پايين از يک سري فضاهاي کيستيک خالي و يا حاوي مواد بازوفيليک تشکيل شده)دژنرسانس کيستيک(.عالوه بر آن تکثير دونوع سلول ديده مي شود:نوع اول سلول هاي آستروسيت که هسته هاي گرد و کوچک در يک زمينه فيبريالري ظريف مي باشد و نوع دوم سلول هاياليگو دندروگليال درشت تر با کروماتين باز وسيتوپالسم مشخص و فراوان که داراي يک منطقه روشن دور هسته )هاله دور هسته(است.به همين دليل به آن سلول تخم مرغ نيمرو نيز گفته مي شود).)Fried eggاين سلول ها به صورت تجمعات سلولي وجود دارند .از آنجا که تومور هم از سلولهاي اليگودندروگليال و هم از سلول هاي آستروسيتي تشکيل شده است به آن اليگو آستروسيتوما گفته مي شود.

قطعه اول:سلول هاي آستروسيتي يه همراه سلول هاي عصبي

قطعه دوم:تومور:سلولهاي اليگودندروگليال با هاله دور هسته و نيز سلول هاي آستروسيت با هسته کوچک